TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเจ้าหญิงพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์