TCAS/รับตรง61 รอบ 5 แพทยศาสตร์ ม.นราธิวาส 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 แพทยศาสตร์ ม.นราธิวาส 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล (ยกเว้นอําเภอเมือง) และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์