TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา
  • วิเทศธุรกิจ-จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • ยุโรปศึกษา-อังกฤษ/ฝรั่งเศส
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หรือ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,010 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์