TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิตอล
  • กิจการสาธารณะ
  • วิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี
  • สัตวแพทย์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,249 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: