TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์
  • หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตร 2 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18 – 30
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 13 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า )

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์