รับตรง61 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561 (เพิ่มเติม)

รับตรง61 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • บัญชีบริหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาตะวันออก
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 9)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ-คิดคะแนนตามระบบแอดมิดชั่น
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์