TCAS/รับตรง61 รอบ 5 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 8 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย-นานาชาติ
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ-นานาชาติ
  • (หน้า 2, 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาเพื่ออาชีพ-นานาชาติ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-อังกฤษ/ฝรั่งเศส-นานาชาติ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-อังกฤษ/เยอรมัน-นานาชาติ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-อังกฤษ/เวียดนาม-นานาชาติ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-อังกฤษ/เขมร-นานาชาติ
  • (หน้า 2, 8, 9)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 2, 10)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ
  • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนา-นาชาติ
  • (หน้า 2, 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ อื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์