TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา-จันทบุรี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา-จันทบุรี 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นไม่ศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นเป็นการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์