TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิด รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
  • ครุศาสตร์การออกแบบ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • ครุศาสตร์เกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 161 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์