TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์