TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตร-สกลนคร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตร-สกลนคร 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 8 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ภาคปกติ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ ภาคพิเศษ

 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวะไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์