TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 8)
 • คณะเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • สถิติ-ภาคพิเศษ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ.บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • คหกรรมศาสตรศึกษา
  • (หน้า 13)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 14)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาไทย
  • สื่อสารมวลชน
  • วรรณคดีไทย
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันออก
  • (หน้า 17)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด-นานาชาติ
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 20)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: