TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.นครพนม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.นครพนม 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการกีฬา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การจัดการการบิน
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 788 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: