TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • นฤมิตศิลป์
  • การจัดการงานก่อสร้าง
 • (มีทั้งระบบปกติ และระบบพิเศษ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์