TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์