TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สาขาดนตรีพื้นบ้าน
   • พิณ
   • แคน
   • โปงลาง
   • โหวด
   • ซออีสาน
   • ขับร้องหมอลำ
  • สาขาดนตรีไทย
   • ซออู้ ซอด้วง
   • จะเข้ เครื่องสาย
   • ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่พาทย์
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
  • สาขาดนตรีตะวันตก
   • กีต้าร์คลาสสิค
   • แซกโซโฟน
   • เครื่องเป่า
   • กลองชุด เครื่องกระทบ
   • ไวโอลินชุด
   • ฟรุท คาริเน็ต โอโบว
   • เปียโน
   • ขับร้องตะวันตก
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • มีความสามารถดีเด่นด้านตรี และทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์