TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์