TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตรสองภาษา
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
  • โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 102 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์