TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการละคร
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7, 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์