รับตรง61 เทียบโอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง61 เทียบโอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลวุฒิการศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคปกติ
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาคปกติ
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคพิเศษ
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาคพิเศษ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์