รับตรง61 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2561

รับตรง61 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์