รับตรง61 มหาวิทยาลับบูรพา-สระแก้ว 2561

รับตรง61 มหาวิทยาลับบูรพา-สระแก้ว 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจไป
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,070 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์