TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 17 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาชุมชนศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะศิลปศาสตร์ชั้น 2 อาคารบริหารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์