TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์ไทยประยุกต์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • การแพทย์แผนจีน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การดูแลสุขภาพเด็ก
   • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
   • การดูแลสุขภาพและความงาม
   • เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • ธุรกิจพานิชนาวี
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการการขนส่ง
   • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
   • การจัดการโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการบิน-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการโรงแรม-หลักสูตรนานาชาติ
   • ธุรกิจภัตตาคาร-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การสร้างภาพยนตร์-หลักสูตรนานาชาติ
   • การสร้างสรรค์และสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 5)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 5)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 5)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,445 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: