TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ-เน้นการบริการการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • นิติศาสตร์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 960 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์