รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 4)

รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • การบริหารองค์การ
  • การบริหารท้องถิ่น
 • คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 10, 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 หรือปวส.2 จากในและต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,080 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์