รับตรง61 โครงการพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

รับตรง61 โครงการพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 ซึ่งสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์