TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 8 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีพื้นเมือง
  • นาฏยศิลป์อีสาน
  • การละคร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 62 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์