TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 8 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไร่อ้อยหรือจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
  • หรือเป็นบุตรพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาลหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์