TCAS/รับตรง61 รอบ 5 แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • มีผลการสอบกสพท. 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์