TCAS/รับตรง61 รอบ 5 นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 5 – 8 กรกฎาคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 9 – 10 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ระบบปกติ 20 คน
  • ระบบพิเศษ 10 คน
 • กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ระบบปกติ 50 คน
  • ระบบพิเศษ 20 คน
 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์