TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 6 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์