TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 8 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์