TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • ทัศนศิลป์
  • ทฤษฎีศิลป์
  • (หน้า 2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมไทย
  • (หน้า 2)
 • คณะโบราณคดี
  • โบราณคดี
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • มานุษยวิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาเวียดนาม
  • (หน้า 2)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาเวียดนาม
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์-ครู
  • (หน้า 3)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การออกแบบเว็บและสิ่งโต้ตอบ
  • การออกแบบแอนิเมชั่น
  • การออกแบบเกม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ และ/หรือโอเน็ต และ/หรือวิชาเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: