TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ศูนย์ลําปาง
  • กฎหมายธุรกิจ-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 10)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชีและบริหารธุรกิจ-ตรีควบโท/ท่าพระจันทร์
  • บริหารธุรกิจ-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 13)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • การเมืองและการระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 18)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 21)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสังเคราะห์ศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 25)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ปรัชญา
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ภูมิศาสตร์
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ท่าพระจันทร์
  • รัสเซียศึกษา
  • อังกฤษ-อเมริกันศึกษา-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ-นานาชาติ
  • วิเทศคดีศึกษา-อาเซียนจีน-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 28)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สื่อมวลชนศึกษา-ภาคภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 48)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • การวิจัยทางสังคม
  • (หน้า 51)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ/แฟชั่น
  • (หน้า 53)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
  • (หน้า 55)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 56)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์-ท่าพระจันทร์
  • ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์-ลำปาง
  • (หน้า 60)
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
  • จีนศึกษา-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • อินเดียศึกษา-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • ไทยศึกษา-นานาชาติ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 62)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ศูนย์ลำปาง
  • วิทยาการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์การจัดการ-ตรีควบโท
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ-นานาชาติ
  • การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตอล-นานาชาติ
  • เทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์
  • (หน้า 63)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสองสถาบัน-TEP/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมภาษาอังกฤษ-TEPE/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมยานยนต์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 69)
 • คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์-ทวิภาษา
  • (หน้า 73)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 76)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 79)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ
  • การจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 82)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม-ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยชุมชน-ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 90)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม
  • (หน้า 92)
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  • โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม-นานาชาติ
  • (หน้า 93)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-นานาชาติ
  • เทคโนโลยีทางคลินิก-นานาชาติ
  • การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ
  • (หน้า 100)

สาขาที่เปิดรับ-เพิ่มเติม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
  • นวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกอบการ-นานาชาติ
  • (หน้า 112)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • นวัตกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 116)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล-ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 117)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ และ/หรืออื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 6,386 คน
 • รวมเพิ่มเติม 300 คน
 • (หน้า 2, 107)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: