TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 13)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • (หน้า 20)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาร์ต
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • (หน้า 30)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 32)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
  • (หน้า 33)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • (หน้า 35)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 36)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: