TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • กายอุปกรณศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • พยาบาลศาสตร์
  • ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 9)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-นานาชาติ,พหุ-วิทยาการ
  • (หน้า 18)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 23)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 26)
 • คณะกายภาพบำบัด
  • กายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
  • (หน้า 28)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 30)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 32)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา-การออกกำลังกายและการกีฬา
  • การออกกำลังกายและการกีฬา-กีฬาฟุตบอล
  • (หน้า 33)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม/นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • (หน้า 36)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • การจัดการ
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
  • (หน้า 50)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
  • (หน้า 57)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • (หน้า 58)
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • เวชระเบียน
  • (หน้า 60)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 61)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ
  • (หน้า 65)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือโอเน็ต ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: