TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • การประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • สัตวศาสตร์ +การจัดการธุรกิจ/สองปริญญา
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ +ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 9)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์ +การบัญชี/สองปริญญา
  • นิติศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ/สองปริญญา
  • นิติศาสตร์ +ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนจีน +ภาษาจีน/สองปริญญา
  • อนามัยชุมชน +นิติศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม +นิติศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยชุมชน +เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม +เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย +เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • การส่งเสริมสุขภาพ +เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • (หน้า 10)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 11)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการการสื่อสาร
  • การสื่อสารสื่อใหม่
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • ชีววิทยา +ตรีควบโท
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน +ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • ภาษาฝรั่งเศส +ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 13)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 13)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยการศึกษา
  • การศึกษา +คณิตศาสตร์/สองปริญญา
  • การศึกษา +เคมี/สองปริญญา
  • การศึกษา +ชีววิทยา/สองปริญญา
  • การศึกษา +วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา/สองปริญญา
  • การศึกษา +ฟิสิกส์/สองปริญญา
  • การศึกษา +ภาษาไทย/สองปริญญา
  • การศึกษา +ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • เคมี +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • ชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • จุลชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: