รับตรงTCAS62 รอบ 1 เรียนล่วงหน้ารุ่น 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เรียนล่วงหน้ารุ่น 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น 13 เพื่อเข้าสังกัดคณะในปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บางเขน
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 9)
 • คณะเกษตร บางเขน
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • (หน้า 9)
 • คณะประมง บางเขน
  • ประมง
  • (หน้า 9)
 • คณะวนศาสตร์ บางเขน
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
  • เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 10)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษต-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บางเขน
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 11)
 • คณะสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11)
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะประมง กําแพงแสน
  • เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น 13 ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 354 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์