TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท)
  • เวชนิทัศน์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบําบัด
  • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร
  • (หน้า 2)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 2)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท)
  • (หน้า 2)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • เภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ)
  • (หน้า 2)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท)
  • (หน้า 2)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-โรคพืชวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก)
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการข้างเผือก)
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบ
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • คอมพิวเตอร์ศึกษ
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาตะวันตก-ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาตะวันตก-ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาตะวันตก-ภาษาสเปน
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน (แผน A)
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน (แผน B)
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • จัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • บัญชีบัณฑิต
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ)
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีตะวันตก
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ธุรกิจระดับโลก
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • กิจการระหว่างประเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ (วิทยาเขตหนองคาย )

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บัญชีบัณฑิต
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,306 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: