TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสํารวจ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
  • (หน้า 35)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาสเปน
  • (หน้า 35)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร
  • (หน้า 36)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 36)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 38)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บัญชีบัณฑิต
  • สถิติศาสตรบัณฑิต
   • สถิติ
   • การประกันภัย
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • (หน้า 38)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  • มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา-คอมพิวเตอร์การศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา-เทคโนโลยีการศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  • จิตวิทยาการปรึกษา/การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
  • (หน้า 39)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • (หน้า 40)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 41)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 41)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • นฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์
  • นฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)
  • นฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์
  • นฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก)
  • ดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
  • ดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
  • นาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย
  • นาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก
  • (หน้า 41)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 42)
 • คณะจิตวิทยา
  • (หน้า 42)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 42)
 • สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
  • (หน้า 42)
 • (หน้า 24, 35)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ วิชาเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 19)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,154 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 27)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 16)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42