TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 17 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 10, 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ-สองภาษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • (หน้า 4)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 8)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาทุกแห่ง
  • ยกเว้น – เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
  • ยกเว้น – หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
  • ยกเว้น – ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบโอเน็ต ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12, 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์