TCAS/รับตรง61 กระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (ปวช.) พระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 กระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (ปวช.) พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 17 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7, 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์