TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 ธันวาคม 2560 – 21 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการการค้าสมัยใหม่
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารสื่อใหม่
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • ดิจิทัลมัลติมีเดีย
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
   • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาสังคม
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟิกดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารโรงแรม
   • การจัดการการท่องเที่ยว
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: