TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ (รูปแบบที่ 1)

 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ (รูปแบบที่ 2)

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-กฎหมายประยุกต์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
  • (หน้า 10)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 10)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบําบัด
  • เทคนิคการแพทย์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 10)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลการสอบโอเน็ต และ/หรือ GAT PAT ตามที่กำหนด และ/หรือวิชาสามัญ
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รูปแบบที่ 1
  • 390 คน
  • (หน้า 4)
 • รูปแบบที่ 2
  • 1,125 คน
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • รูปแบบที่ 1
  • ยื่นผลการสอบจากส่วนกลาง
 • รูปแบบที่ 2
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: