TCAS/รับตรง61 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 – 29 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • Subject Teacher (ปฏิบัติ)
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา
  • ดนตรีสากล
  • ทัศนศิลป์
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ศิลปะ
 • Subject Teacher (วิชาการ)
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • สุขศึกษา
 • Classroom Teacher
  • การศึกษานอกระบบ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • ปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
 • Vocational Teacher
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • เกษตรกรรม
  • เครื่องกล-ช่างยนต์
  • เครื่องมือกล-ช่างกลโรงงาน
  • เทคนิคโลหะ-ช่างเชื่อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • สถาปัตยกรรม
  • อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้าสื่อสาร
 • (หน้า 55)

สาขาที่มีความต้องการ

 • การจัดการทั่วไป
 • การตลาด/การขาย
 • การบัญชี
 • การศึกษานอกระบบ
 • การศึกษาพิเศษ
 • เกษตรกรรม
  • (หน้า 10)
 • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 17)
 • เคมี
 • เครื่องกล-ช่างยนต์
  • (หน้า 19)
 • เครื่องมือกล-ช่างกลโรงงาน
 • จิตวิทยาและการแนะแนว
 • ชีววิทยา
  • (หน้า 20)
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีศึกษา
  • (หน้า 21)
 • ดนตรีสากล
 • ทัศนศิลป์
 • เทคนิคโลหะ-ช่างเชื่อม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ
 • นาฏศิลป์
  • (หน้า 22)
 • ปฐมวัย
  • (หน้า 23)
 • ปฐมศึกษา
  • (หน้า 26)
 • ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 29)
 • พลศึกษา
  • (หน้า 30)
 • พืชศาสตร์/พืชสวน
 • ฟิสิกส์
  • (หน้า 32)
 • ภาษาไทย
  • (หน้า 33)
 • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 37)
 • รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 42)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 46)
 • ศิลปะ
  • (หน้า 47)
 • สถาปัตยกรรม
 • สังคมศึกษา
  • (หน้า 48)
 • สัตวศาสตร์/สัตวบาล
 • สุขศึกษา
  • (หน้า 52)
 • อาหารและโภชนาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้าสื่อสาร
 • อุตสาหกรรมศิลป์
  • (หน้า 53)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่กำหนด
 • มีผลการสอบต่างๆ เช่น O-NET / V-NET / GAT-PAT ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 4,156 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 55, 56)
 • (เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60