TCAS/รับตรง61 โควตา พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

โครงการจัดตั้งววิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหิดล นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลา 3 ปี ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ใน 5 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ / เขตสุขภาพที่ 3 ใน 5 จังหวัดได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์
  • หรือ บิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนใน 10 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
 • มีรายชื่อตามที่โรงพยาบาลต้นสังกัดแจ้งการอุดหนุนการศึกษา โดยติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ รพ.ในจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4