TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

โครงการจัดตั้งววิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT2
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก หรือนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ บิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • หรือ บิดา หรือมารดา ทำงานอยู่ในจังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3