TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โควตารับตรง นักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำฯ คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 30 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นนักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้นำ หรือเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆในระดับโรงเรียนหรือในระดับเขตการศึกษาหรือระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศ

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
หน้า: 1 2 3 4 5