TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ประเภทโควตา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 20%
 • มีภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือเครือญาติอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ ชัยนาท อุทัยธานี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี หรือกรุงเทพฯ
  • หรือ ศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดข้างต้น
  • หรือ มีเครือญาติอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้ประกอบการ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3